Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepalingen
1. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdracht(onderaan)nemer: Stichting Sitara, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Amsterdam onder nr.41205388
gevestigd en kantoorhoudende te Jan Lievensstraat 20, 1074 TP Amsterdam.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Stichting Sitara een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe
een offerte vraagt.
c. De overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en Stichting Sitara tot stand gekomen overeenkomst betreffende de opdracht tot
het uitvoeren van trainingen (en andere vormen van opleidingen), workshops en werkzaamheden ter advisering van
beroepsmatige partijen.
d. Open trainingen: een voor een ieder toegankelijke trainingen en andere vormen van opleidingen waarvoor op individuele basis
kan worden ingeschreven.
e. In-organisatie werken: cursussen, trainingen (en andere vormen van opleidingen) en workshops die door Stichting Sitara
uitsluitend aan de opdrachtgever worden aangeboden.
f. Advieswerk: opdrachten waarbij Stichting Sitara adviserend, dan wel (eigen ontwikkelde) meetinstrumenten inzet ten behoeve
van de opdrachtgever.
g. Deze algemene (leverings)voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes en op alle door
opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
h. Bij verschillen tussen de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden gaat hetgeen in de overeenkomst is
vastgelegd voor.
i. Deze (leverings)voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering
waarvan derden dienen te worden betrokken
j. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.
k. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij door opdrachtnemer schriftelijk aanvaard.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld.
2. Tenzij in de offerte anders wordt vermeld, is deze geldig gedurende 14 dagen na dagtekening. Na afloop van de gestelde termijn kan
aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend.
3. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van een schriftelijke
opdrachtbevestiging of door schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever door middel van een per e-mail verzonden
opdrachtbevestiging.
4. Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of
toezeggingen van personeel van opdrachtnemer, binden opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Uitvoering en gedragsregels
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Bij uitvoering van opdrachten worden indien nodig derden betrokken.

Artikel 4 Auteursrecht en intellectueel eigendom
1. Tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen, rust op alle door opdrachtnemer verstrekte gegevens, zoals
onderzoeksmethoden, onderzoekgegevens, rapporten, adviezen, brochures, readers, project- en trainingsmateriaal, software e.d. het
auteursrecht op grond van de Auteurswet.
2. Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie en gegevens, zoals onderzoeksmethoden, onderzoeksgegevens, rapporten, adviezen,
brochures, readers, project- en trainingsmateriaal, software e.d. zijn eigendom van opdrachtnemer of extern belegd intellectueel
eigenaar en uitsluitend bestemd voor de overeengekomen opdracht en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van
opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 5 Geheimhouding
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen, ook na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle
informatie die hen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van een opdracht door de andere partij ter beschikking is gesteld
en waarvan het vertrouwelijke karakter hetzij is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.

Artikel 6 Medewerking opdrachtgever
1. De opdrachtgever zal tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig acht
teneinde de opdracht met goed gevolg te kunnen verrichten.
2. De opdrachtgever zal, met name wanneer er sprake is van in-organisatie werken, deelnemer(s) met zorgvuldigheid selecteren en
informeren over inhoud en werkwijze van training, als wel informatie verschaffen over zaken van organisatorische aard.
3. Benodigdheden van praktische aard zoals overeengekomen in de overeenkomst dienen gerealiseerd te worden overeenkomstig de
specificaties van de opdrachtnemer.
4. Mochten deze zaken (lid 1 t/m 3) onvoldoende gerealiseerd worden dan kan dit aangemerkt worden als een vorm van overmacht en
gelden de daartoe behorende bepalingen (zie artikel 9).

Artikel 7 lid 1 Annulering en wijziging
1. Na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de opdrachtgever gedurende 14 dagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf
van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de opdrachtgever reeds is
begonnen. Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail.
2. Annulering of wijzigen van Open trainingen en In-organisatie opdrachten kan alleen schriftelijk of per email en hiervoor geldt
onderstaande vergoedingsregeling.
 Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de Open trainingen en In-organisatie werken wordt 30% van de
oorspronkelijke vergoeding in rekening gebracht.
 Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de Open trainingen en In-organisatie werken wordt 60% van de
oorspronkelijke vergoeding in rekening gebracht.
 Bij annulering binnen 2 dagen voor aanvang van de Open trainingen en In-organisatie werken wordt 100% van het
oorspronkelijke tarief in rekening gebracht.

3. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangebrachte deelnemer na aanvang van de training e.d. de deelname
tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige vermindering van de overeengekomen
prijs.
4. Opdrachtnemer heeft het recht een deelnemer aan een training of workshop e.d. te weigeren, indien opdrachtnemer van oordeel is dat
de omstandigheden dit besluit rechtvaardigen.
5. Wijzigingen in de aard en de omvang van de overeenkomst dienen met opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen te worden.
6. Hoewel opdrachtnemer een verzoek om met wijzigingen van aard en omvang van de overeenkomst in te stemmen welwillend wil
overwegen, is opdrachtnemer tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.

Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de
opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.
2. De opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien
de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien de opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is de opdrachtnemer op generlei wijze gehouden tot vergoeding van
schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien een der partijen tot opzegging wil overgaan, geschiedt dit schriftelijk met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, voor zover
de opdrachtgever een beroepsmatige partij betreft.6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag
niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor
de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond
en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk
opeisbaar.

Artikel 9 Overmacht
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en
locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.
2. Van overmacht is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien trainers, dan wel medewerkers van de opdrachtnemer als gevolg
van onvoorziene omstandigheden (waaronder begrepen: ziekte) en zeer extreme en maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden
(waaronder begrepen: hevige sneeuwstormen), alsmede door de overheid genomen maatregelen (ter voorkoming van de verspreiding
van virussen e.d.) niet beschikbaar zijn.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn
verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende.
4. Uitval van een trainer / medewerker van Stichting Sitara door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen
voor kosteloze annulering of ontbinding door de opdrachtgever die in een beroepsmatige capaciteit aan het handelsverkeer deelneemt.

Artikel 10 Tarief en kosten

1. De aangeboden en overeengekomen tarieven en kosten zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte respectievelijk
de totstandkoming van de overeenkomst geldende vergoedingen, loonkosten en sociale- en overheidslasten c.q. belastingen.
2. Door middel van de offerte en overeenkomst wordt overeengekomen welke tarieven en kosten door opdrachtnemer in rekening zullen
worden gebracht.
3. Tarieven worden per kalenderjaar vastgesteld. De geldende tarieven voor de opdrachtuitvoering is afhankelijk van het kalenderjaar
waarbinnen de opdrachtuitvoering plaatsvindt.

Artikel 11 Facturering
1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na verzending van de factuur, onverminderd het recht van opdrachtnemer om
vooruitbetaling te verlangen indien zij daartoe aanleiding ziet.
2. Alle kosten die voor opdrachtnemer verbonden zijn aan de inning van hetgeen de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is,
zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding voor door de
opdrachtnemer aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150,00.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van
opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die geen onmiddellijk en direct gevolg is van handelingen of geleverde prestaties
van opdrachtnemer, dus ook medewerkers of aangetrokken derden (adviseurs, trainers, coaches en acteurs).
3. Indien opdrachtnemer, met inachtneming van het in de wet, in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde jegens de
opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat
gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door de werknemers van opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst wordt geleden en verplicht zich opdrachtnemer te vrijwaren voor aanspraken van die werknemers.
5. Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de overeenkomst sportactiviteiten of daarmee vergelijkbare activiteiten worden
ontplooid dienen de deelnemers zelf te beoordelen of zij fysiek tot deelname in staat zijn. Betreft het minderjarige deelnemers, dan komt
de beoordeling te liggen bij de opdrachtgever. Deelname is voor eigen risico van de deelnemer.
6. Bij annulering op grond van dit artikel is opdrachtnemer nimmer gehouden tot vergoeding van eventueel voor opdrachtgever hieruit
voortvloeiende schade.
7. Indien opdrachtnemer wordt betrokken in een gerechtelijke procedure of andere geschillenbeslechting, is zij niet aansprakelijk voor alle
daaraan verbonden en daaruit voortvloeiende kosten, tenzij ter zake anders wordt beslist.

Artikel 13 Klachtenregeling
1. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle diensten die aan opdrachtgevers worden geleverd. De
klachtenprocedure vindt u hier: <link/verwijzing naar klachtenprocedure>
2. Een klacht dient schriftelijk dan wel per email aan opdrachtnemer te worden gericht, binnen een week na beëindiging van de opdracht
c.q. een deel van de opdracht.
3. Opdrachtnemer behandelt de klant zoals geschreven in de klachtenprocedure.
4. Opdrachtnemer zal het resultaat van de beslissing schriftelijk dan wel per email meedelen aan opdrachtgever.

Artikel 14 Privacy reglement registratie persoonsgegevens
1. Ten behoeve van de registratie van deelnemers aan een training legt Stichting Sitara persoonsgegevens vast in daartoe bestemde
bronnen.
2. Deelnemers worden voorafgaand aan een training schriftelijk toestemming gevraagd akkoord te gaan met vastlegging van deze
gegevens.
3. Stichting Sitara ziet er op toe dat ten aanzien van de organisatie en de beveiliging alle maatregelen in acht worden genomen welke zijn
voorgeschreven in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het privacy reglement is hier te vinden.

Artikel 15 Algemene Leveringsvoorwaarden Voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
2. Van toepassing is steeds de laats gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst tot opdracht.

Artikel 16 Slotbepaling
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zullen worden voorgelegd
aan de burgerlijke rechter in het arrondissement Amsterdam, onverminderd het recht van opdrachtnemer zich te wenden tot een andere,
op grond van de wet bevoegde rechter.